Entries by Nina Toivola

Yksilökuntoutus | A-koti

Tarjoamme yksilökuntoutusta naisille, miehille ja pariskunnille, joilla on alkoholi-, huume-,  lääke- tai peliongelma. Kuntoutus tapahtuu kahdessa peruskuntoutusyhteisössämme, joissa kuntoutusjaksot kestävät n. 1–2 kuukautta. Peruskuntoutusyhteisöstä on mahdollisuus hakeutua jatkokuntoutusyhteisö Joukaseen, jossa kuntoutusjaksot ovat pidempiä ja kuntoutus tapahtuu tiiviimmässä yhteisössä. Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta asiakas saa kuntoutusjaksonsa aikana erilaisia kirjallisia tehtäviä, joita […]

Yhteisö ja vertaistuki | A-koti

Kankaanpään A-kodin toiminta perustuu yhteisöllisyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että koko yhteisöä käytetään tietoisesti muutosta eteenpäin vievänä tekijänä. Konkreettisesti yhteisöllisyys näkyy arkipäivässä mm. yhteisinä ryhminä, työtehtävinä ja vastuun ottamisena omasta toiminnasta. Vertaistuella on tärkeä merkitys kuntoutuksessa. Muiden asiakkaiden tuki ja asioista puhuminen antaa uskoa ja vahvuutta omaan elämänmuutokseen. Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus osallistua itsehoitoryhmiin. A-kodilla toimii […]

Vankeuden suorittaminen | A-koti

Kankaanpään A-kodissa on pitkät perinteet ja hyviä kokemuksia vankeuden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä. Rikollisuuden ollessa osa päihdeongelmaisen elämää, on luontevaa pyrkiä yhdistämään vankeus ja päihdekuntoutus rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi. Suurin osa A-kotiin tulevista vangeista suorittaa alkuosan kuntoutusjaksostaan valvotussa koevapaudessa. Myös loppuosa vankilassa alkaneesta tuomiosta voidaan suorittaa loppuun A-kodissa rangaistuksen aikaisena kuntoutuksena.  Päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakaantua Rikosseuraamuslaitoksen […]

Perhekuntoutus | A-koti

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa päihteet aiheuttavat haittaa lasten ja koko perheen elämään. Perhekuntoutusyhteisössä on paikkoja seitsemälle perheelle ja jokaisella kuntoutukseen tulevalla perheellä on käytössään oma rivitaloasunto. Perheiden lapsille on A-kodilla oma päiväkoti Onnela. Kouluikäiset lapset käyvät koulua lähikoulussa ja vauva-ikäisten hoito järjestetään tarpeen mukaan. Päiväkoti mahdollistaa kuntoutukseen tulevien vanhempien keskittymisen henkilökohtaiseen kuntoutumiseensa lasten osallistuessa […]

Pelikuntoutus | A-koti

Peliongelmaisten kuntoutuspolku on samanlainen kuin muillakin kuntoutujilla. Kuntoutuksen aikana asiakas tekee oman kuntoutuksensa painopistealueeseen ja tavoitteisiin perustuvia tehtäviä. Näitä tehtäviä käsitellään yhdessä pienryhmässä ja asiakas saa vertaisryhmältä palautetta ja tukea muutostyöskentelyssään. Pienyhteisö tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten taitojen ja uusien toimintamallien harjoittelemiseen. Koska peliongelmat eroavat jonkin verran päihderiippuvuudesta, yksilöllisiä keskusteluja pohjautuen kognitiiviseen työotteeseen, on enemmän. Käymme […]

Kuntoutussuunnitelma | A-koti

Kuntoutussuunnitelma on tärkein työkalu koko kuntoutusjaksolla ja sen pohjalta asiakkaalle laaditaan tehtäviä, jotka voivat olla joko kirjallisia tai toiminnallisia. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan omaohjaajan kanssa. Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain tehtävillä asiakkaan henkilökohtaisilla hyvinvoinnin arvioilla. Kun kuntoutussuunnitelma on oikein tehty ja työskennellään asiakkaalle merkityksellisten asioiden kanssa, hänen hyvinvointinsa kohenee melko nopeasti. Hyvinvoinnin arvioinneissa saatua tietoa hyödynnetään […]

Jatkohoito | A-koti

Asiakkailla on kuntoutukseen tullessaan monenlaisia asioita, joiden kanssa koko kuntoutusjakson ajan työskennellään. Asunnottomuutta, oikeudellisia asioita, taloudellisia asioita, ongelmia läheissuhteissa jne. Kuntoutusjakson aikana asiat järjestetään niin, että kotiutuminen kuntoutuksesta olisi mahdollisimman sujuvaa. Jatkohoito suunnitellaan aina yhdessä lähettävän tahon sekä asiakkaan avohoidon kontaktien kanssa. Asunnottomalle asiakkaalle järjestetään asuinpaikka ennen kuntoutusjakson päättymistä. Jatkohoitosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ja riittävän tukevaksi. […]

ASTA-työskentely® | A-koti

ASTA-työskentely® tarkoittaa kuntoutuksen Asiakaslähtöistä Suunnittelua, Toteutusta ja Arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne ja hänen motivaationsa muutokseen. Asta- työskentelyn työkaluja ovat asiakkaan tilanteen kartoittaminen elämän eri osa-alueilla, kuntoutussuunnitelma, asiakkaan tekemät henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja kuntoutustoiminnan arvioinnit.

Intervallikuntoutus | A-koti

Intervallikuntoutus on Kankaanpään A-kodin kuntoutuksen läpikäyneille järjestettävä jatkokuntoutus. Intervallikuntoutuksen tavoitteena on antaa pelkkää avohoitoa intensiivisempää tukea päihteettömään elämään pyrkivälle. Päihteetön jakso peruskuntoutuksen alusta Intervallikuntoutuksen loppuun kestää yleensä noin puoli vuotta tai enemmän, mikä on tarkoituksellista motivaation säilyttämiseksi ja päihteettömyyden kannalta kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Tutkimusten mukaan 2-3kk kuntoutuksesta lähdön jälkeen on suurin retkahdusriski. Intervallisoitot ja intervallijaksot […]

Vertaistuki | Mikkeli

Yhteisöhoidossa tärkeä voimavara on vertaisten tuki. Vertaisryhmätuki Mikkeli-yhteisössä perustuu asiakkaiden keskinäiseen aitoon välittämiseen, rehelliseen palautteeseen sekä toinen toisensa auttamiseen.  Kukaan ei jää ongelmineen yksin.  Kun uusi oppilas saapuu yhteisöön, vanhemmat oppilaat valitsevat hänelle isosiskon tai – veljen, joka toimii uuden oppilaan tukena: kuuntelee, auttaa ja opastaa. Kuntoutuksen alussa isosisarus on tukena käytännössä vuorokauden ympäri. Monasti […]

Vastuu | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön kuntoutuksessa keskeistä on vastuullisuuden opettelu, jossa korostetaan vastuullista käyttäytymistä itseä ja koko yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vastuullisuuden opettelu alkaa heti kuntoutusjakson alussa; yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudatetaan, vastuualueista huolehditaan jne. Mikkeli-yhteisössä vastuu jaetaan koko yhteisön kesken. Oppilaat ja henkilökunta kantavat yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta ja jokaisella on siinä oma osuutensa. […]

Yhteisökasvatus | Mikkeli

Yhteisökasvatus on keskeisin menetelmä, johon Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutus perustuu. Yhteisökasvatuksessa koko yhteisöä tietoisesti käytetään vaikuttamisen välineenä ja metodina. Kaikki ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus Mikkeli-yhteisössä tukevat oppilaiden toipumista ja uudenlaisen elämäntavan oppimista.  Käytännössä tämä tapahtuu niin, että oppilas oppii uuden tavan ajatella, tuntea ja toimia – uudenlaisen tavan elää. Tärkeimpinä yhteisökasvatuksellisina periaatteina Mikkeli-yhteisössä ovat tasa-arvo, turvallisuus ja […]

Yksilökuntoutus | Mikkeli

Oman kuntoutumispolun löytyminen on iso askel ihmiselle ja lähes yhtä iso askel on oppia kulkemaan sillä polulla. Työkaluja ja oppeja näihin askeliin saa yhteisöltä. Vahvana tukena on vastuuohjaajan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Sitä päivitetään kuntoutuksen edetessä. Päihdeongelman taustalla on usein erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen tai fyysiseenkin selviämiseen. Nämä todennetaan laajasti alkuarvioinnissa, jonka […]

Jatkohoito | Mikkeli

Jatkohoito on tärkeä osa oppilaan uuden elämän alkua. Ennen kuntoutumisen päättymistä oppilas tekee vertaisryhmän ja henkilökunnan tuella itselleen selkeän uuden elämän suunnitelman, joka sisältää jatkohoidon: asumisen, yksilöllisen avohoidon sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman erilaisine työ-, työkokeilu- ja opiskeluvaihtoehtoineen. Mikkeli-yhteisön kuntoutuksen sovitusti päättävälle oppilaalle järjestetään jo kuntoutusaikana koti: ketään ei Mikkeli-yhteisöstä kotiuteta ilman asuntoa. Yleensä jatkohoitoon kuuluu myös […]

Kuntoutussuunnitelma | Mikkeli

Jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma viikon kuluessa kuntoutusjakson alkamisesta. Kuntoutussuunnitelman laatimista edeltää intensiivinen tulohaastattelu. Alustavan kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas sekä hänen oma työntekijänsä. Kun alustava kuntoutussuunnitelma on laadittu, purkaa oppilas sen ryhmätilanteessa vertaisryhmälle. Vertaisryhmä voi ehdottaa suunnitelmaan lisäyksiä tai muutoksia. Kuntoutussuunnitelma ohjaa yksilön kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutussuunnitelmasta ilmenevät oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet kuntoutukselle, kuntoutuksen keskeinen painopistealue sekä […]

Perhekuntoutus | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joiden vanhempien päihteiden käyttö häiritsee lasten elämää. Perhekuntoutuksella voidaan ehkäistä lasten huostaanotto ja tarjota turvallinen lapsuus. Perhekuntoutus toimii kiinteänä osana Mikkeli-yhteisöä. Vanhemmat osallistuvat päihdekuntoutukseen ja muuhun yhteisölliseen toimintaan. Täksi ajaksi lapsille on järjestetty päivähoito. Kouluikäiset lapset jatkavat koulunkäyntiään lähikoulussa. Tarvittaessa kaikki yhteisön aikuiset vastaavat lasten hyvinvoinnista ja kasvatuksesta. Sen lisäksi, […]

Vankeuden suorittaminen | Mikkeli

Mikkeli-yhteisössä on mahdollista suorittaa vankeustuomioita osana päihdekuntoutusta. Tämä tapahtuu joko niin, että päihdekuntoutusjakso muuttuu tuomion suorittamiseksi tai että loppuosa vankilassa aloitetusta tuomiosta suoritetaan Mikkeli-yhteisössä. Myös valvottu koevapaus voidaan suorittaa Mikkeli-yhteisössä. Näissä tapauksissa päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakautua erikseen sovittavalla tavalla vankeinhoitoviranomaisten ja kotikunnan kesken. Mikkeli-yhteisössä on viime vuosina ollut keskimäärin 4-6 oppilasta, jotka samalla ovat suorittaneet […]