Entries by Nina Toivola

Tosielämästä: Meidän ihme

Noustessani lapsen kanssa junasta Mikkelin juna-asemalla oli päällimmäisenä tunteena helpotus. Häpeän, syyllisyyden ja epäonnistumisen tunteet oli aaltoillut ylitseni elämäni ensimmäisestä lastensuojelun kanssa käydystä palaverista asti, mutta sillä hetkellä tunsin helpotusta. Tappio oli myönnetty. Yli viiden vuoden raittiudesta oli pudottu puoli vuotta aikaisemmin ”kohtuukäyttämään”, niimpä niin. Ei ollutkaan riittänyt ulospäin hyvältä näyttänyt elämä: koulu, työ, perhe. […]

Kankaanpään A-koti intohimoisten yritysten kärkikymmenikössä

Kankaanpään A-koti on valittu kymmenen intohimoisen yrityksen joukkoon. Valinta julkistettiin lauantaina 16.4. Intohimoinen yritys 2016 -gaalassa Helsingissä. Intohimoinen yritys 2016 -kampanjan taustalla ovat Savonlinnan Oopperajuhlat, Perheyritysten liitto, Suomen Nuorkauppakamarit ja Tekes. Valinta tehtiin lähes 400 ilmiannetun yrityksen joukosta. Kankaanpään A-koti tarjoaa lääkkeetöntä kuntoutusta muun muassa päihde- ja peliriippuvaisille – naisille, miehille ja perheille. – Se […]

Yksilökuntoutus | A-koti

Tarjoamme yksilökuntoutusta naisille, miehille ja pariskunnille, joilla on alkoholi-, huume-,  lääke- tai peliongelma. Kuntoutus tapahtuu kahdessa peruskuntoutusyhteisössämme, joissa kuntoutusjaksot kestävät n. 1–2 kuukautta. Peruskuntoutusyhteisöstä on mahdollisuus hakeutua jatkokuntoutusyhteisö Joukaseen, jossa kuntoutusjaksot ovat pidempiä ja kuntoutus tapahtuu tiiviimmässä yhteisössä. Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta asiakas saa kuntoutusjaksonsa aikana erilaisia kirjallisia tehtäviä, joita […]

Yhteisö ja vertaistuki | A-koti

Päihdekuntoutus Kankaanpään A-kodissa perustuu yhteisöllisyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että koko yhteisöä käytetään tietoisesti muutosta eteenpäin vievänä tekijänä. Konkreettisesti yhteisöllisyys näkyy arkipäivässä mm. yhteisinä ryhminä, työtehtävinä ja vastuun ottamisena omasta toiminnasta. Vertaistuella on tärkeä merkitys kuntoutuksessa. Muiden asiakkaiden tuki ja asioista puhuminen antaa uskoa ja vahvuutta omaan elämänmuutokseen. Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus osallistua itsehoitoryhmiin. A-kodilla toimii […]

Vankeuden suorittaminen | A-koti

Kankaanpään A-kodissa on pitkät perinteet ja hyviä kokemuksia vankeuden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä. Rikollisuuden ollessa osa päihdeongelmaisen elämää on luontevaa pyrkiä yhdistämään vankeus ja päihdekuntoutus rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi. Suurin osa A-kotiin tulevista vangeista suorittaa alkuosan kuntoutusjaksostaan valvotussa koevapaudessa. Myös loppuosa vankilassa alkaneesta tuomiosta voidaan suorittaa loppuun A-kodissa rangaistuksen aikaisena kuntoutuksena.  Päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakaantua Rikosseuraamuslaitoksen […]

Perhekuntoutus | A-koti

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa päihteet aiheuttavat haittaa lasten ja koko perheen elämään. Perhekuntoutusyhteisössä on paikkoja seitsemälle perheelle, ja jokaisella kuntoutukseen tulevalla perheellä on käytössään oma rivitaloasunto. Perheiden lapsille on A-kodilla oma päiväkoti Onnela. Kouluikäiset lapset käyvät koulua lähikoulussa ja vauvaikäisten hoito järjestetään tarpeen mukaan. Päiväkoti mahdollistaa kuntoutukseen tulevien vanhempien keskittymisen henkilökohtaiseen kuntoutumiseensa lasten osallistuessa […]

Peliriippuvuuden hoito | A-koti

Peliongelmaisten kuntoutuspolku on samanlainen kuin muillakin kuntoutujilla. Kuntoutuksen aikana asiakas tekee oman kuntoutuksensa painopistealueeseen ja tavoitteisiin perustuvia tehtäviä. Näitä tehtäviä käsitellään yhdessä pienryhmässä, ja asiakas saa vertaisryhmältä palautetta ja tukea muutostyöskentelyssään. Pienyhteisö tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten taitojen ja uusien toimintamallien harjoittelemiseen. Koska peliongelmat eroavat jonkin verran päihderiippuvuudesta, yksilöllisiä keskusteluja pohjautuen kognitiiviseen työotteeseen on enemmän. Käymme […]

Kuntoutussuunnitelma | A-koti

Kuntoutussuunnitelma on tärkein työkalu koko kuntoutusjaksolla, ja sen pohjalta asiakkaalle laaditaan tehtäviä, jotka voivat olla joko kirjallisia tai toiminnallisia. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan omaohjaajan kanssa. Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain tehtävillä asiakkaan henkilökohtaisilla hyvinvoinnin arvioilla. Kun kuntoutussuunnitelma on oikein tehty ja työskennellään asiakkaalle merkityksellisten asioiden kanssa, hänen hyvinvointinsa kohenee melko nopeasti. Hyvinvoinnin arvioinneissa saatua tietoa hyödynnetään […]

Jatkohoito | A-koti

Asiakkailla on päihde- tai pelikuntoutukseen tullessaan monenlaisia asioita, joiden kanssa koko kuntoutusjakson ajan työskennellään. Asunnottomuutta, oikeudellisia asioita, taloudellisia asioita, ongelmia läheissuhteissa jne. Kuntoutusjakson aikana asiat järjestetään niin, että päihderiippuvuudesta toipuminen ja kotiutuminen kuntoutuksesta olisi mahdollisimman sujuvaa. Jatkohoito suunnitellaan aina yhdessä lähettävän tahon sekä asiakkaan avohoidon kontaktien kanssa. Asunnottomalle asiakkaalle järjestetään asuinpaikka ennen kuntoutusjakson päättymistä. Jatkohoitosuunnitelma […]

ASTA-työskentely® | A-koti

ASTA-työskentely® tarkoittaa kuntoutuksen Asiakaslähtöistä Suunnittelua, Toteutusta ja Arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen motivaationsa muutokseen ja päihderiippuvuudesta toipumiseen. ASTA-työskentelyn työkaluja ovat asiakkaan tilanteen kartoittaminen elämän eri osa-alueilla, kuntoutussuunnitelma, asiakkaan tekemät henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja kuntoutustoiminnan arvioinnit.

Intervallikuntoutus | A-koti

Intervallikuntoutus on Kankaanpään A-kodin päihdekuntoutuksen läpikäyneille järjestettävä jatkokuntoutus. Intervallikuntoutuksen tavoitteena on antaa pelkkää avohoitoa intensiivisempää tukea päihteettömään elämään pyrkivälle. Päihteetön jakso peruskuntoutuksen alusta Intervallikuntoutuksen loppuun kestää yleensä noin puoli vuotta tai enemmän, mikä on tarkoituksellista motivaation säilyttämiseksi ja päihteettömyyden kannalta kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Tutkimusten mukaan 2–3 kk kuntoutuksesta lähdön jälkeen on suurin retkahdusriski. Intervallisoitot ja […]

Vertaistuki | Mikkeli

Päihdehoidon yhteisöhoidossa tärkeä voimavara on vertaisten tuki. Vertaisryhmätuki Mikkeli-yhteisössä perustuu asiakkaiden keskinäiseen aitoon välittämiseen, rehelliseen palautteeseen sekä toinen toisensa auttamiseen.  Kukaan ei jää ongelmineen yksin.  Kun uusi oppilas saapuu yhteisöön, vanhemmat oppilaat valitsevat hänelle isosiskon tai -veljen, joka toimii uuden oppilaan tukena: kuuntelee, auttaa ja opastaa. Kuntoutuksen alussa isosisarus on tukena käytännössä vuorokauden ympäri. Monasti […]

Vastuu | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutuksessa keskeistä on vastuullisuuden opettelu, jossa korostetaan vastuullista käyttäytymistä itseä ja koko yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vastuullisuuden opettelu alkaa heti kuntoutusjakson alussa; yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudatetaan, vastuualueista huolehditaan jne. Mikkeli-yhteisössä vastuu jaetaan koko yhteisön kesken. Oppilaat ja henkilökunta kantavat yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta, ja jokaisella on siinä oma osuutensa. […]

Yhteisökasvatus | Mikkeli

Yhteisökasvatus on keskeisin menetelmä, johon Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutus perustuu. Yhteisökasvatuksessa koko yhteisöä tietoisesti käytetään vaikuttamisen välineenä ja metodina. Kaikki ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus Mikkeli-yhteisössä tukevat oppilaiden toipumista päihderiippuvuudesta ja uudenlaisen elämäntavan oppimista.  Käytännössä tämä tapahtuu niin, että oppilas oppii uuden tavan ajatella, tuntea ja toimia – uudenlaisen tavan elää. Tärkeimpinä yhteisökasvatuksellisina periaatteina Mikkeli-yhteisössä ovat tasa-arvo, turvallisuus […]

Yksilökuntoutus | Mikkeli

Päihdehoidossa oman kuntoutumispolun löytyminen on iso askel ihmiselle, ja lähes yhtä iso askel on oppia kulkemaan sillä polulla. Työkaluja ja oppeja näihin askeliin saa yhteisöltä. Vahvana tukena on vastuuohjaajan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Sitä päivitetään kuntoutuksen edetessä. Päihdeongelman taustalla on usein erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen tai fyysiseenkin selviämiseen. Nämä todennetaan laajasti alkuarvioinnissa, […]

Jatkohoito | Mikkeli

Jatkohoito on tärkeä osa oppilaan uuden elämän alkua. Ennen päihdekuntoutuksen päättymistä oppilas tekee vertaisryhmän ja henkilökunnan tuella itselleen selkeän uuden elämän suunnitelman, joka sisältää jatkohoidon: asumisen, yksilöllisen avohoidon sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman erilaisine työ-, työkokeilu- ja opiskeluvaihtoehtoineen. Mikkeli-yhteisön kuntoutuksen sovitusti päättävälle oppilaalle järjestetään jo kuntoutusaikana koti: ketään ei Mikkeli-yhteisöstä kotiuteta ilman asuntoa. Yleensä päihderiippuvuuden jatkohoitoon kuuluu […]

Kuntoutussuunnitelma | Mikkeli

Päihdehoidossa jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma viikon kuluessa kuntoutusjakson alkamisesta. Kuntoutussuunnitelman laatimista edeltää intensiivinen tulohaastattelu. Alustavan kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas sekä hänen oma työntekijänsä. Kun alustava kuntoutussuunnitelma on laadittu, purkaa oppilas sen ryhmätilanteessa vertaisryhmälle. Vertaisryhmä voi ehdottaa suunnitelmaan lisäyksiä tai muutoksia. Kuntoutussuunnitelma ohjaa yksilön kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutussuunnitelmasta ilmenevät oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet kuntoutukselle, kuntoutuksen keskeinen painopistealue sekä […]