Artikkelit

Kankaanpään A-kodilla myös arviointijaksoja

Kankaanpään A-koti on perhe- ja päihdekuntoutuksen osaamiskeskittymä, jossa on kehitetty yksilöllisesti räätälöityjä palveluita perheille. Uutuutena Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksessa toteutetaan jatkossa myös perhearviointia ja vanhemmuuden arviointia.

A-kodin kokenut ja moniammatillinen tiimi toteuttaa arviointeja, jotka sisältävät perheen toimintakyvyn, voimavarojen, vahvuuksien ja vaikeuksien kokonaisvaltaisen arvioinnin sekä arvion vanhemmuudesta ja suositukset tuen tarpeesta. Arvioinnit tuottavat lähettävälle taholle perustellun näkemyksen tehdä päätöksiä ja vastata asiakkaiden tarpeisiin.

– Tyypillisesti arviointijakso kestää 4–8 viikkoa. Vanhemmuuden arviointi toteutetaan ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa, kertoo perhekuntoutuksen vastaava ohjaaja Tuula Sillanpää.

Systeeminen työote

Arvioinnin suorittaa moniammatillinen tiimi yhdessä perheen kanssa. Työskentelyn ytimessä ovat kunnioittava, keskusteleva ja havainnoiva vuorovaikutus sekä toiminnalliset menetelmät. 

– Esimerkkeinä mainittakoon Hoivaa ja leiki -interventio ja PerheSomeBody®.

Työryhmässä on sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia että lääkäri päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana. Työryhmä hyödyntää työskentelyssä systeemistä työotetta.

– Luonnollisena osana arviointeja on tiivis yhteistyö perheen kotipaikkakunnan viranomaisten ja verkoston kanssa.

Arviointityössä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti vanhemmuuden eri osa-alueita.

– Kartoitamme muun muassa vanhemman valmiuksia ja kykyä toimia vanhempana ja hahmottaa lapsen ikätasoisia perustarpeita sekä vanhemman ja lapsen välistä vuorovaikutusta, kertoo Sillanpää.

Myös vanhemman mentalisaatiokyky, kyky kuvata, tunnistaa sekä arvioida lasta ja lapsen tarpeita ovat keskiössä.

– Käymme läpi vanhemman perhetaustaa ja elämänhistoriaa, fyysistä ja psyykkistä terveyttä sekä päihteiden käyttöä. Ympärivuorokautisella arviointijaksolla perheen saama tuki on tehokasta, nopeaa ja intensiivistä. Se mahdollistaa muutostyöskentelyn aloittamisen nopealla aikataululla, lisää perhetyöntekijä Susanna Mäkelä.

Kuntoutusta päihteitä käyttäville äideille ja perheille

Kankaanpään A-koti on valtionavustuksella kehittänyt päihteitä käyttävien äitien ja perheiden kuntoutusta. Kuntoutuksessa päihdekuntoutus ja perhetyö kulkevat käsi kädessä nojaten viiteen erilaiseen kuntoutusjaksoon, jotka vastaavat aiempaa täsmällisemmin perheiden tilanteisiin. Kehittämistyön myötä nousi esiin myös tarve arviointijaksoille.

 – Perheiden tilanteisiin ei ole päästy avohuollon keinoin riittävästi pureutumaan, ja huoli lapsen hyvinvoinnista on leijunut ilmassa tukitoimista huolimatta. A-kodin perheyhteisössä on tällä hetkellä vapaita paikkoja, kertoo A-kodin johtaja Marikki Forell

VAK ry keskittää vuoden 2022 aikana yksiköidensä perhekuntoutuksen palvelut Kankaanpään A-kodille.

Perheen arvioinnissa tarkastellaan kokonaisvaltaisesti

  • perheen arkea ja toimintaa
  • perheen voimavaroja, vahvuuksia ja vaikeuksia 
  • kaikkien perheenjäsenten kokemuksia perheen tilanteesta
  • kaikkien perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja
  • perheenjäsenten fyysistä ja psyykkistä terveyttä.

Palaa takaisin >>

Arviointijakso | A-koti

Kankaanpään A-kodin perhekuntoutuksessa toteutetaan perhearviointia ja vanhemmuuden arviointia lastensuojelun avohuollon tueksi. Arvioinnin suorittaa moniammatillinen tiimi systeemistä työotetta hyödyntäen yhteistyössä perheen sekä kotipaikkakunnan viranomaisten ja verkoston kanssa. Työryhmässä on sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisia että lääkäri päihde- ja mielenterveyden asiantuntijana.

Vanhemmuuden arviointi kartoittaa kokonaisvaltaisesti vanhemman valmiuksia toimia vanhempana ja vanhemmuuden kykyjä sekä perhetaustaa ja päihdehistoriaa. Perheen arvioinnissa tarkastellaan perheen arkea ja toimintaa, vahvuuksia, perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja kokemuksia perheen tilanteesta. Asiakkaan oma näkemys muutoksen tarpeesta on tärkeä osa arviointia. Arviointijakso ympärivuorokautisissa laitosolosuhteissa kestää 4–8 viikkoa. Lopputuloksena syntyy perusteltu näkemys perheen tilanteesta sekä suositus jatkohoidolle ja tuen tarpeelle.

Käytettäviin menetelmiin kuuluvat muun muassa Hoivaa ja leiki -interventio, PerheSomeBody®, vanhemmuustyöskentely, perhearviointi, omaohjaajatyöskentely, päihdetyön menetelmät, teemaryhmät, vanhemmuuteen liittyvät kirjalliset tehtävät, haastattelut, havainnointi sekä perheen sisäisten vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen erilaisten toiminnallisten menetelmien kautta.


Palaa takaisin >>