Ajankohtaista, Kankaanpään A-koti, Perhekuntoutus

Tiimityötä perheiden parhaaksi

Kankaanpään A-kodin perheyhteisön tiimissä on vahvaa osaamista perheiden kuntoutumisen tukemiseen. Perheyhteisön henkilökuntaan kuuluu yhteensä seitsemän sosiaali- ja terveysalan ammattilaista: palveluvastaava, kolme perhetyöstä ja lastenhoidosta vastaavaa henkilöä, kaksi omaohjaajaa sekä yhteisön arjesta vastaava ohjaaja. Kuntoutuksessa yhdistyvät sekä vanhempien yksilöllinen riippuvuuskuntoutus että perheenjäsenten välisten vuorovaikutussuhteiden ja vanhemmuuden kuntoutus. 

– Koko työryhmällämme on valtavan hieno ammattitaito ja monipuolinen koulutustausta. Tiimimme on motivoitunut ja kehittämisorientoitunut, ja kokemusta löytyy muun muassa lastensuojelu-, varhaiskasvatus- ja neuvolatyöstä, kokemusasiantuntijuutta unohtamatta, kertoo A-kodin perhekuntoutuksen palveluvastaava Laura Räsänen. Laura itse on sosiaalityöntekijä (VTM) ja perhepsykoterapeutti.  

Taina, Sari ja Satu-Maaret lasten ja vanhempien tukena 

Perhekuntoutuksessa olevien vanhempien lapsille järjestetään vanhempien kuntoutustoiminnan ajan laadukasta hoitoa perheasuntojen pihapiirissä sijaitsevassa kodinomaisessa talossa, Onnelassa. A-kodin perheyhteisössä aloitettiin tänä syksynä myös Hoivaa ja Leiki -toiminta, joka keskittyy vanhempien ja lasten välisten vuorovaikutussuhteiden vahvistamiseen. 

Lastenohjaaja Taina Läheniemi on työskennellyt perhekuntoutuksessa vuodesta 2017 lähtien. Koulutukseltaan Taina on lähihoitaja ja lastenohjaaja. Taina kokee merkityksellisenä, että saa olla mukana tarjoamassa lapsille turvallisuuden tunteita sekä Onnelan arjessa että vanhempien sensitiivisyyttä lisäävän Hoivaa ja leiki –toiminnan kautta. 

– Tullessaan Onnelaan lapset ovat usein varuillaan ja omissa oloissaan. Läsnäolo ja turvan luominen saattavat lyhyessäkin ajassa tehdä sen, että eristäytynyt ja yksin pärjäämään tottunut lapsi kapuaa ensi kerran syliin ja antaa halin. Ne ovat upeita hetkiä.  

Sari Hakala ja Satu-Maaret Ranne ovat aloittaneet A-kodilla perhetyöntekijöinä syksyn 2022 aikana. Sari on koulutukseltaan lähihoitaja. Satu-Maaret on sairaanhoitajan koulutuksensa (AMK) lisäksi neuropsykiatrinen valmentaja. Erilaisista koulutustaustoista huolimatta kokemukset perhetyöntekijän työnkuvasta kohtaavat: 

– Perhetyö on monipuolista ja asiakasperheiden tarpeet monimuotoisia. Työ vaihtelee mm. ruokaostosten tukemisesta lasten kokemusten sanoittamiseen kohtaamisissa perheen kanssa. Työssämme käytämme laajasti erilaisia ohjausmenetelmiä perheiden kuntoutumisen hyväksi, kiteyttävät Sari ja Satu-Maaret. 

Maria ja Heidi ovat monikouluttautuneita omaohjaajia 

Perhekuntoutuksen omaohjaajat ovat mukana aikuisten riippuvuuskuntoutusprosessissa alusta loppuun asti, yhteistyössä lähettävän tahon kanssa. Työkuvaan kuuluu omaohjaajatapaamiset, kuntoutussuunnitelmien laatiminen ja toteuttaminen, ryhmien ohjaaminen sekä perheiden ja vanhemmuuden tukeminen kokonaisvaltaisesti polulla kohti päihteetöntä elämää. Mielenterveys- ja päihteet -suuntautunut sosionomi (AMK) Maria Jokinen ja terveydenhoitaja (AMK) Heidi Mäki ovat työskennelleet Kankaanpään A-kodissa lähes kaksi vuotta. Molempien omaohjaajien osaamiskirjoon kuuluu myös akupunktio. 

Heidi huolehtii lisäksi kuntoutuksessa olevien perheiden terveysasioista ja sairaanhoidosta osana A-kodin sairaanhoitotiimiä. Hän erikoistuu parhaillaan mielenterveys- ja päihdetyöhön.  

– Työssäni parasta on päästä kohtaamaan asiakkaat rauhassa ja jokainen omana yksilönään. Ohjaajana minulle on tärkeää pyrkiä tarjoamaan asiakkaille kokemuksia tasavertaisuudesta ja heidän ainutlaatuisuudestaan sekä vahvistaa heidän toimijuuttaan vanhempana ja yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä, kertoo Heidi. 

Maria opiskelee työn ohella kognitiivista lyhytterapiaa. Lisäksi hän on suorittanut mm. kirkon lapsi- ja nuorisotyöohjaajan pätevyyden ja varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon.  

– Nautin työssäni erityisesti siitä, että pääsen hyödyntämään erilaisia työkaluja ja menetelmiä laajasti asiakkaiden parhaaksi. Riippuvuuden parissa työskentely on työni ydintä. Parasta työssäni on nähdä asiakkaiden toipuvan ja perheiden kaikkien jäsenten alkaa voida paremmin, kiteyttää Maria. 

Johanna on kuntoutunut kokemusasiantuntijaksi 

Elokuusta 2022 lähtien A-kodin perhekuntoutustiimissä työskennelleellä Johanna Stenroosilla on omakohtainen kokemus päihteistä irtaantumisesta. Päihteetöntä elämää on takana kahdeksan vuotta. Koulutukseltaan Johanna on mielenterveys- ja päihdetyöhön erikoistunut lähihoitaja ja nyt hänellä on takanaan ensimmäinen vuosi sosionomin (AMK) opintoja. A-kodilla Johanna ohjaa ryhmiä ja pyörittää kuntoutusarkea. 

– Olen työskennellyt päihteistä ja rikoksista oireilevien asiakkaiden kanssa neljä vuotta. Työssä mahtavinta on huomata ihmisten etenevän omassa muutostyöskentelyssään, sekä nähdä perheiden yhdistyvän uudelleen. 

Koko perheyhteisön tiimi odottaa jo kovasti lähestyvää joulua asiakkaiden kanssa. Joulun aikaan A-kodilla nautitaan yhdessä jouluruokaa ja kaikki asiakkaat aikuisista lapsiin saavat pienet joulumuistamiset – kirkkoonkin pääsevät tunnelmoimaan kaikki halukkaat. ”Tule joulu kultainen…”


Perhekuntoutuksen menetelmät

Perhekuntoutuksessa on yksilölliset kuntoutusohjelmat raskaana oleville, vauva-, päiväkoti -ja kouluikäisten lasten perheille sekä niille perheille, joissa lapset ovat muualla eivätkä osallistu kuntoutukseen.

Kuntoutusjaksomme tähtäävät vanhemman päihteettömyyteen/pelaamattomuuteen, kykyyn löytää keinoja arjessa selviytymiseen, tunne-elämän taitojen kehittymiseen sekä vanhemman ja lapsen välisen vuorovaikutus- ja kiintymyssuhteen vahvistamiseen.

Vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen kuntoutus nojaa kiintymyssuhde- ja mentalisaatioteoriaan – traumanäkökulma huomioiden. Riippuvuuden hoidossa hyödynnetään mm. kognitiivisen terapian ja yhteisöhoidon menetelmiä. Moniammatillinen tiimimme hyödyntää systeemistä työotetta.

A-kodin perhekuntoutuksessa on seitsemän perhepaikkaa, ja tällä hetkellä on tilaa uusille asiakkaille. Paikkavarauksia voi tiedustella numerosta 044 730 8818.