Yksilökuntoutus | A-koti

Tarjoamme yksilökuntoutusta naisille, miehille ja pariskunnille, joilla on alkoholi-, huume-,  lääke- tai peliongelma. Kuntoutus tapahtuu kahdessa peruskuntoutusyhteisössämme, joissa kuntoutusjaksot kestävät n. 1–2 kuukautta. Peruskuntoutusyhteisöstä on mahdollisuus hakeutua jatkokuntoutusyhteisö Joukaseen, jossa kuntoutusjaksot ovat pidempiä ja kuntoutus tapahtuu tiiviimmässä yhteisössä.

Kuntoutuksen alussa asiakkaan kanssa laaditaan henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma, jonka pohjalta asiakas saa kuntoutusjaksonsa aikana erilaisia kirjallisia tehtäviä, joita käsitellään yhteisön ryhmissä. Jokaisella asiakkaalla on koko kuntoutusjakson ajan omaohjaaja, jonka kanssa käydään yksilöllisiä keskusteluja ja joka auttaa asiakasta erilaisten asioiden hoitamisessa. Jokaisen yhteisön työryhmä koostuu neljän hengen moniammatillisesta tiimistä.

 

”En valehtele, jos sanon, että A-koti ja kuntoutus ovat pelastaneet henkeni ja antaneet parhaan mahdollisen startin elämääni puhtaana. ”

”A-kodille tulo on ollut parhaimpia ratkaisuja, mitä olen tehnyt.”

”Parasta mitä minulle on pitkään aikaan tapahtunut. A-koti oli ainoa paikka, joka on auttanut minua pysymään päihteistä erossa, arvot ja ajatukseni on muuttunut täysin. Uusia toipumista tukevia ihmissuhteita.”

Yhteisö ja vertaistuki | A-koti

Päihdekuntoutus Kankaanpään A-kodissa perustuu yhteisöllisyyteen, mikä tarkoittaa sitä, että koko yhteisöä käytetään tietoisesti muutosta eteenpäin vievänä tekijänä. Konkreettisesti yhteisöllisyys näkyy arkipäivässä mm. yhteisinä ryhminä, työtehtävinä ja vastuun ottamisena omasta toiminnasta.

Vertaistuella on tärkeä merkitys kuntoutuksessa. Muiden asiakkaiden tuki ja asioista puhuminen antaa uskoa ja vahvuutta omaan elämänmuutokseen. Kuntoutuksen aikana on mahdollisuus osallistua itsehoitoryhmiin. A-kodilla toimii NA-ryhmä useana päivänä viikossa ja Kankaanpäässä toimiviin AA-ryhmiin on mahdollisuus osallistua.

A-kodissa toimii kaksi peruskuntoutusyhteisöä, jatkokuntoutusyhteisö Joukanen sekä perhekuntoutusyhteisö.

 

”Olen saanut mäeltä lahjaksi orastavan elämänilon, jolle on vaikea asettaa sen ansaitsemaa arvoa. Kiitän valtavasta lahjasta erittäin ammattitaitoista henkilökuntaa, joiden toiminnassa näkyy aito välittäminen ja intohimo. Vähintään yhtä suuri kiitos kuuluu yhteisölle ja muille kanssatoipujille, jotka jaksavat jakaa, auttaa ja välittää oman taistelunsa ohessa. Parantavaa ilmapiiriä ei voi luoda keinotekoisesti vaan sen luovat herkät, empaattiset ja vastuulliset ihmiset. Tällaisiin ihmisiin on ollut suuri kunnia tutustua. Monesti päihderiippuvaiset ovat juuri herkkiä ihmisiä mutta yhdessä olemme vahvoja. Pidetään huolta toisistamme.”

Vankeuden suorittaminen | A-koti

Kankaanpään A-kodissa on pitkät perinteet ja hyviä kokemuksia vankeuden ja päihdekuntoutuksen yhdistämisestä. Rikollisuuden ollessa osa päihdeongelmaisen elämää on luontevaa pyrkiä yhdistämään vankeus ja päihdekuntoutus rikos- ja päihdekierteen katkaisemiseksi.

Suurin osa A-kotiin tulevista vangeista suorittaa alkuosan kuntoutusjaksostaan valvotussa koevapaudessa. Myös loppuosa vankilassa alkaneesta tuomiosta voidaan suorittaa loppuun A-kodissa rangaistuksen aikaisena kuntoutuksena.  Päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakaantua Rikosseuraamuslaitoksen ja kotikunnan kesken.

Ota yhteyttä vankilan sosiaaliohjaajan, joka neuvoo sinua kuntoutukseen hakeutumisessa.

Perhekuntoutus | A-koti

Perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joissa päihteet aiheuttavat haittaa lasten ja koko perheen elämään. Perhekuntoutusyhteisössä on paikkoja seitsemälle perheelle, ja jokaisella kuntoutukseen tulevalla perheellä on käytössään oma rivitaloasunto. Perheiden lapsille on A-kodilla oma päiväkoti Onnela. Kouluikäiset lapset käyvät koulua lähikoulussa ja vauvaikäisten hoito järjestetään tarpeen mukaan. Päiväkoti mahdollistaa kuntoutukseen tulevien vanhempien keskittymisen henkilökohtaiseen kuntoutumiseensa lasten osallistuessa päiväkodin ohjelmaan.

Perhekuntoutuksen tärkein tavoite on kunkin perheen kohdalla perhetilanteen tasapainottaminen. Korostamme turvallisen ja tavallisen arjen merkitystä, ja tavoitteenamme on vahvistaa perheen sisäistä vuorovaikutusta, arjen hallintaa ja terveitä rooleja.

”Olette kirjaimellisesti pelastaneet minun ja lapseni elämän! Teette työtänne sydämestänne ja jokaisesta solustanne. Olen päivittäin kiitollinen mahdollisuudestani olla A-kodilla. Tiedän ettei se ole itsestäänselvyys.”

Peliriippuvuuden hoito | A-koti

Peliongelmaisten kuntoutuspolku on samanlainen kuin muillakin kuntoutujilla. Kuntoutuksen aikana asiakas tekee oman kuntoutuksensa painopistealueeseen ja tavoitteisiin perustuvia tehtäviä. Näitä tehtäviä käsitellään yhdessä pienryhmässä, ja asiakas saa vertaisryhmältä palautetta ja tukea muutostyöskentelyssään. Pienyhteisö tarjoaa myös mahdollisuuden sosiaalisten taitojen ja uusien toimintamallien harjoittelemiseen.

Koska peliongelmat eroavat jonkin verran päihderiippuvuudesta, yksilöllisiä keskusteluja pohjautuen kognitiiviseen työotteeseen on enemmän. Käymme läpi asiakkaan kanssa Retkahduksen ehkäisy -ryhmän työkirjaa, josta on tehty oma versio peliongelmaisille. Työkirja pohjautuu kognitiiviseen terapiamuotoon, joka on tutkitusti tehokas keino hoitaa peliriippuvuutta.

Mahdollisuuksien mukaan järjestämme myös niin sanottuja intensiivikursseja, mikäli peliongelmaisia olisi tulossa samaan aikaan useita. Paikkaa varatessa kannattaa kysyä tilannetta. Kankaanpään A-kodilla työskentelee myös peliriippuvaisten erityisohjaaja, jolla on Gambling Counselor -koulutus ja jonka kanssa pyritään järjestämään yksilökeskusteluja.

Kuntoutussuunnitelma | A-koti

Kuntoutussuunnitelma on tärkein työkalu koko kuntoutusjaksolla, ja sen pohjalta asiakkaalle laaditaan tehtäviä, jotka voivat olla joko kirjallisia tai toiminnallisia. Kuntoutussuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan omaohjaajan kanssa.

Kuntoutussuunnitelman toteutumista arvioidaan viikoittain tehtävillä asiakkaan henkilökohtaisilla hyvinvoinnin arvioilla. Kun kuntoutussuunnitelma on oikein tehty ja työskennellään asiakkaalle merkityksellisten asioiden kanssa, hänen hyvinvointinsa kohenee melko nopeasti. Hyvinvoinnin arvioinneissa saatua tietoa hyödynnetään myös verkostoneuvotteluissa. Asiakkaan elämäntilanteen arviointia ja kuntoutussuunnitelmaa päivitetään tarvittaessa.

Jatkohoito | A-koti

Asiakkailla on päihde- tai pelikuntoutukseen tullessaan monenlaisia asioita, joiden kanssa koko kuntoutusjakson ajan työskennellään. Asunnottomuutta, oikeudellisia asioita, taloudellisia asioita, ongelmia läheissuhteissa jne. Kuntoutusjakson aikana asiat järjestetään niin, että päihderiippuvuudesta toipuminen ja kotiutuminen kuntoutuksesta olisi mahdollisimman sujuvaa.

Jatkohoito suunnitellaan aina yhdessä lähettävän tahon sekä asiakkaan avohoidon kontaktien kanssa. Asunnottomalle asiakkaalle järjestetään asuinpaikka ennen kuntoutusjakson päättymistä. Jatkohoitosuunnitelma laaditaan yksilöllisesti ja riittävän tukevaksi. Moni asiakas jatkaa kuntoutustaan avohoidon rinnalla A-kodin intervallikuntoutuksessa.

ASTA-työskentely® | A-koti

ASTA-työskentely® tarkoittaa kuntoutuksen Asiakaslähtöistä Suunnittelua, Toteutusta ja Arviointia. ASTA-työskentelyn® peruslähtökohtia ovat asiakkaan elämäntilanne sekä hänen motivaationsa muutokseen ja päihderiippuvuudesta toipumiseen.

ASTA-työskentelyn työkaluja ovat asiakkaan tilanteen kartoittaminen elämän eri osa-alueilla, kuntoutussuunnitelma, asiakkaan tekemät henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja kuntoutustoiminnan arvioinnit.

Intervallikuntoutus | A-koti

Intervallikuntoutus on Kankaanpään A-kodin päihdekuntoutuksen läpikäyneille järjestettävä jatkokuntoutus. Intervallikuntoutuksen tavoitteena on antaa pelkkää avohoitoa intensiivisempää tukea päihteettömään elämään pyrkivälle. Päihteetön jakso peruskuntoutuksen alusta Intervallikuntoutuksen loppuun kestää yleensä noin puoli vuotta tai enemmän, mikä on tarkoituksellista motivaation säilyttämiseksi ja päihteettömyyden kannalta kriittisimmän ajan ylipääsemiseksi. Tutkimusten mukaan 2–3 kk kuntoutuksesta lähdön jälkeen on suurin retkahdusriski.

Intervallisoitot ja intervallijaksot

Intervallityöntekijä soittaa asiakkaalle noin kaksi kertaa kuukaudessa itsehoidon tueksi kotijaksoilla. Soitot ovat olennainen osa intervallikuntoutusta, joista monet kokevat hyötyneensä suuresti.

Intervallijaksoja on yleensä kolme, ja jaksot ovat hyvin intensiivisiä ja niiden kestoaika on kuusi päivää kerrallaan, sunnuntaista perjantaihin. Laitosjaksoilla asiakas osallistuu yhteisöllisiin keskustelu- ja toiminnallisiin ryhmiin ja purkaa kuntoutussuunnitelmaansa ja kotijaksoihinsa pohjautuvia aiheita ryhmissä. Asiakas myös arvioi sekä päihdekuntoutuksensa etenemistä että omaa hyvinvointiaan, jonka perusteella kuntoutussuunnitelmaa tarkistetaan kuntoutuksen edetessä.

”Onneksi sain sovittua jo peruskuntoutukseni aikana itselleni kolme intervallia! Ne ovat toipumistani tukevia etappeja ja ryhmässä mentiin todella syvälle ja perinpohjaisesti jokaisen kipupisteisiin. 100%- luotettava, turvallinen, empaattinen ja ikuisesti sieluni syövereihin jäävä intensiivi-viikko. Auttaa minua kaikilla elämäni osa-alueilla jatkamaan positiivista muutosta itsessäni.”

vakry_Huumemaailmasta_lapsiperhearkeen

Huumemaailmasta lapsiperhearkeen

Amfetamiini on hallinnut Tompan, 41, elämää varhaisnuoruudesta lähtien. Laitosolot nuorisokodeista vankilaan ovat tulleet miehelle aivan liian tutuiksi. Lasten sijoitukset olivat viimeinen niitti ja pääkaupunki vaihtui maaseudun rauhaan. Tomppa on helpottunut päästessään kuntoutukseen.

– Raittiuteen ei ole oikotietä. Se on pitkä prosessi, sanoo Tomppa mietteliäänä.

Mukana muuttivat vaimo Henna sekä lapset Sonny, 4, ja Lilli, 1. Nyt Tomppa opettelee rooliaan tasavertaisena vanhempana ja aviomiehenä.

– Haluan parisuhteen ja perheen takia täysin eroon aineista. Tunnen itseni, ja kotioloissa putoaisin helposti uudestaan. Siksi ollaan täällä.

Miehen arkea rytmittävä kello on löytänyt raiteensa vinksahtaneeseen tahtiin lyöneen kellon tilalle. Ennen Tomppa saattoi kyllä olla paikalla ja touhuta levottomana pojan kanssa. Mielessä oli kuitenkin alinomaa seuraava annos, eikä hän ollut lapsilleen läsnä.

– Nyt olen oikeasti mukana lasten arjessa ja autan Hennaa.

– Tomppa tuo päivittäin lapset Onnelaan ja hakee heidät iltapäivällä, Mari Teelmäki kehuu edistystä.

”Olen ollut täysin itsekeskeinen. Koko elämä on pyörinyt ainepussien ympärillä. Lasten kanssa olen touhunnut aivan liian vähän. Nyt opettelen olemaan hyvä isä.”

Päivittäisissä ryhmäistunnoissa on kohdattava kipeitä asioita.

– Ne (työntekijät) ovat kyllä niin ovelia, että osaavat kysyä oikeita kysymyksiä ja vielä oikealla tavalla ja oikeaan aikaan. Pohdinnat osuvat syvälle.

Kieltäytymisharjoituksessa altistetaan käyttäjä houkutukselle. A-kodin henkilökunta näytteli narkkarikavereita ja tunnelma vietiin ”alamaailman” menoon. Huumepussiannos oli houkutuksena pöydällä.

– Kieltäytymisharjoitus oli kova paikka. Lopulta pussi jäi pöydälle. Hyvin meni.


Terve Potilas –lehti 1/2015
Teksti: Kumppania Oy/Milla Majander
Kuva: Harri Joensuu