Vastuu | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutuksessa keskeistä on vastuullisuuden opettelu, jossa korostetaan vastuullista käyttäytymistä itseä ja koko yhteisöä kohtaan. Tavoitteena on kasvattaa oppilaista vastuullisia yhteiskunnan jäseniä. Vastuullisuuden opettelu alkaa heti kuntoutusjakson alussa; yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia noudatetaan, vastuualueista huolehditaan jne.

Mikkeli-yhteisössä vastuu jaetaan koko yhteisön kesken. Oppilaat ja henkilökunta kantavat yhteisvastuuta yhteisön toiminnasta, ja jokaisella on siinä oma osuutensa. Kun oppilas osoittaa kykyä toimia vastuullisesti, annetaan hänelle lisää vastuuta yhteisön toiminnasta ja suunnittelusta. Osa oppilaista pääsee kuntoutuksensa aikana toimimaan vastuuryhmässä, jolloin heidän toimenkuvaansa kuuluu monenlaisia koko yhteisön toimintaan liittyviä organisointitehtäviä. Keskeistä vastuuryhmän tehtävissä on myös puuttua asiaan herkästi, jos joku yhteisön jäsen (oppilas tai henkilökunta) laiminlyö vastuitaan tai käyttäytyy sopimattomasti.

Yhteisökasvatus | Mikkeli

Yhteisökasvatus on keskeisin menetelmä, johon Mikkeli-yhteisön päihdekuntoutus perustuu. Yhteisökasvatuksessa koko yhteisöä tietoisesti käytetään vaikuttamisen välineenä ja metodina. Kaikki ihmissuhteet ja sosiaalinen vuorovaikutus Mikkeli-yhteisössä tukevat oppilaiden toipumista päihderiippuvuudesta ja uudenlaisen elämäntavan oppimista.  Käytännössä tämä tapahtuu niin, että oppilas oppii uuden tavan ajatella, tuntea ja toimia – uudenlaisen tavan elää.

Tärkeimpinä yhteisökasvatuksellisina periaatteina Mikkeli-yhteisössä ovat tasa-arvo, turvallisuus ja keskinäinen kunnioitus.  Mikkeli-yhteisö toimii asiakaslähtöisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että vastuu, velvollisuus ja valta on jaettu yhteisön jäsenten kesken. Jokaiseen oppilaaseen lähtökohtaisesti luotetaan kuntoutuksen ensi hetkestä lähtien. Esimerkiksi uuden asiakkaan ensimmäisenä työtehtävänä on aamuisin ja iltaisin huolehtia ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Tällaisesta vastuun antamisesta ja luottamuksen osoittamisesta seuraa se, ettei Mikkeli-yhteisössä ole oppilaiden ja henkilökunnan vastakkainasettelua. Koko yhteisö toimii tavoitteellisesti siihen suuntaan, että oppilaat oppivat uuden päihteettömän elämäntavan.

Yksilökuntoutus | Mikkeli

Päihdehoidossa oman kuntoutumispolun löytyminen on iso askel ihmiselle, ja lähes yhtä iso askel on oppia kulkemaan sillä polulla. Työkaluja ja oppeja näihin askeliin saa yhteisöltä. Vahvana tukena on vastuuohjaajan kanssa tehty kuntoutussuunnitelma. Sitä päivitetään kuntoutuksen edetessä.

Päihdeongelman taustalla on usein erilaisia haasteita, jotka voivat liittyä ihmisen psyykkiseen, sosiaaliseen tai fyysiseenkin selviämiseen. Nämä todennetaan laajasti alkuarvioinnissa, jonka pohjalta kuntoutuspolkua aletaan yhdessä oppilaan kanssa rakentaa. Jokaisen oppilaan voinnin kehittymistä ja kokemusta kuntoutuksesta arvioidaan viikoittain näihin tarkoitetuilla mittareilla.

Hyvä yhteisöhoito on aina sataprosenttisesti hyvää yksilöhoitoa. Yhteisössä yksilö saa mahdollisuuden tutustua itseensä ja tulla näkyväksi aitona ihmisenä, yksilönä. Ilman yhteisön tukea ihminen jää vaille liittymisen kokemuksia ja vaille mahdollisuutta rakentaa uutta identiteettiään. Yhteisön tarjoama harjoitteluareena on ainutlaatuinen mahdollisuus oppia uusia taitoja ja elämänhallintaa.

Mikkeli-yhteisö ei hoida vain päihdeongelmaa, vaan elämän perustan kuntoon. Moni kokee päihdekuntoutusjakson päättyessä, että on ihan eri ihminen kuin kuntoutuksen alkaessa. Monet voimakkaat tunteet ja ajattelutavat, jotka ovat olleet muutoksen tiellä, ovat väistyneet. Vihan ja pelon tilalle ovat tulleet usko elämään sekä ilo ja tyyneys raittiuden myötä. Yhteisö pystyy vastaamaan apua tarvitsevan ihmisen pyyntöön: ”Antakaa minulle mahdollisuus.”

ASTA-menetelmä | Mikkeli

ASTA-menetelmä® tarkoittaa kuntoutuksen asiakaskeskeistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-menetelmään® kuuluvat mm. monidimensionaalinen tulohaastattelu sekä viikoittaisen hyvinvoinnin ja kuntoutuksen arvioinnit.

Jatkohoito | Mikkeli

Jatkohoito on tärkeä osa oppilaan uuden elämän alkua. Ennen päihdekuntoutuksen päättymistä oppilas tekee vertaisryhmän ja henkilökunnan tuella itselleen selkeän uuden elämän suunnitelman, joka sisältää jatkohoidon: asumisen, yksilöllisen avohoidon sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman erilaisine työ-, työkokeilu- ja opiskeluvaihtoehtoineen. Mikkeli-yhteisön kuntoutuksen sovitusti päättävälle oppilaalle järjestetään jo kuntoutusaikana koti: ketään ei Mikkeli-yhteisöstä kotiuteta ilman asuntoa.

Yleensä päihderiippuvuuden jatkohoitoon kuuluu myös kaksi tai kolme viikon mittaista intervallijaksoa Mikkeli-yhteisössä.  Entisille oppilaille on tarjolla lisäksi jatkohoidon viikonloppuja, joita järjestetään keskimäärin kolmen kuukauden välein.  Entiset oppilaat ovat myös tervetulleita vierailemaan tai tarvittaessa saamaan kriisiluonteista apua yhteisössä. Jatkohoidon viikonloput sekä vierailut yhteisössä ovat maksuttomia.

Kuntoutussuunnitelma | Mikkeli

Päihdehoidossa jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma viikon kuluessa kuntoutusjakson alkamisesta. Kuntoutussuunnitelman laatimista edeltää intensiivinen tulohaastattelu. Alustavan kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas sekä hänen oma työntekijänsä.

Kun alustava kuntoutussuunnitelma on laadittu, purkaa oppilas sen ryhmätilanteessa vertaisryhmälle. Vertaisryhmä voi ehdottaa suunnitelmaan lisäyksiä tai muutoksia. Kuntoutussuunnitelma ohjaa yksilön kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutussuunnitelmasta ilmenevät oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet kuntoutukselle, kuntoutuksen keskeinen painopistealue sekä yksilölliset tehtävät. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ryhmätilanteissa sekä yksilökeskusteluissa.

Perhekuntoutus | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joiden vanhempien päihteiden käyttö häiritsee lasten elämää. Perhekuntoutuksella voidaan ehkäistä lasten huostaanotto sekä tarjota turvallinen lapsuus ja apu päihderiippuvuuteen.

Perhekuntoutus toimii kiinteänä osana Mikkeli-yhteisöä. Vanhemmat osallistuvat päihdekuntoutukseen ja muuhun yhteisölliseen toimintaan. Täksi ajaksi lapsille on järjestetty päivähoito. Kouluikäiset lapset jatkavat koulunkäyntiään lähikoulussa. Tarvittaessa kaikki yhteisön aikuiset vastaavat lasten hyvinvoinnista ja kasvatuksesta.

Sen lisäksi, että vanhemmat työstävät päihdeongelmaansa, he opettelevat myös uudenlaista vanhemmuutta sekä harjoittelevat perheen arjen sujumista. Perheiden vanhemmat osallistuvat vanhempainryhmään. Perheille tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Perhetyö sekä mahdollisesti myös perhe- ja pariterapia kuuluvat perhekuntoutuksen ohjelmaan.

Perhekuntoutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lähettäjäkunnan lastensuojelun kanssa.

Vankeuden suorittaminen | Mikkeli

Mikkeli-yhteisössä on mahdollista suorittaa vankeustuomioita osana päihdekuntoutusta. Tämä tapahtuu joko niin, että päihdekuntoutusjakso muuttuu tuomion suorittamiseksi tai että loppuosa vankilassa aloitetusta tuomiosta suoritetaan Mikkeli-yhteisössä. Myös valvottu koevapaus voidaan suorittaa Mikkeli-yhteisössä. Näissä tapauksissa päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakautua erikseen sovittavalla tavalla vankeinhoitoviranomaisten ja kotikunnan kesken.

Mikkeli-yhteisössä on viime vuosina ollut keskimäärin 4–6 oppilasta, jotka samalla ovat suorittaneet vankeustuomiotaan. Mikkeli-yhteisön kokemus on, että yhdistämällä vankeustuomio ja päihdekuntoutus onnistutaan useimmiten katkaisemaan vuosien päihde- ja vankilakierre ja tarjoamaan apua päihderiippuvuuteen.