ASTA-menetelmä | Mikkeli

ASTA-menetelmä® tarkoittaa kuntoutuksen asiakaskeskeistä suunnittelua, toteutusta ja arviointia. ASTA-menetelmään® kuuluvat mm. monidimensionaalinen tulohaastattelu sekä viikoittaisen hyvinvoinnin ja kuntoutuksen arvioinnit.

Jatkohoito | Mikkeli

Jatkohoito on tärkeä osa oppilaan uuden elämän alkua. Ennen päihdekuntoutuksen päättymistä oppilas tekee vertaisryhmän ja henkilökunnan tuella itselleen selkeän uuden elämän suunnitelman, joka sisältää jatkohoidon: asumisen, yksilöllisen avohoidon sekä henkilökohtaisen urasuunnitelman erilaisine työ-, työkokeilu- ja opiskeluvaihtoehtoineen. Mikkeli-yhteisön kuntoutuksen sovitusti päättävälle oppilaalle järjestetään jo kuntoutusaikana koti: ketään ei Mikkeli-yhteisöstä kotiuteta ilman asuntoa.

Yleensä päihderiippuvuuden jatkohoitoon kuuluu myös kaksi tai kolme viikon mittaista intervallijaksoa Mikkeli-yhteisössä.  Entisille oppilaille on tarjolla lisäksi jatkohoidon viikonloppuja, joita järjestetään keskimäärin kolmen kuukauden välein.  Entiset oppilaat ovat myös tervetulleita vierailemaan tai tarvittaessa saamaan kriisiluonteista apua yhteisössä. Jatkohoidon viikonloput sekä vierailut yhteisössä ovat maksuttomia.

Kuntoutussuunnitelma | Mikkeli

Päihdehoidossa jokaiselle oppilaalle laaditaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma viikon kuluessa kuntoutusjakson alkamisesta. Kuntoutussuunnitelman laatimista edeltää intensiivinen tulohaastattelu. Alustavan kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistuvat oppilas sekä hänen oma työntekijänsä.

Kun alustava kuntoutussuunnitelma on laadittu, purkaa oppilas sen ryhmätilanteessa vertaisryhmälle. Vertaisryhmä voi ehdottaa suunnitelmaan lisäyksiä tai muutoksia. Kuntoutussuunnitelma ohjaa yksilön kuntoutuksen etenemistä. Kuntoutussuunnitelmasta ilmenevät oppilaan henkilökohtaiset tavoitteet kuntoutukselle, kuntoutuksen keskeinen painopistealue sekä yksilölliset tehtävät. Kuntoutussuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ryhmätilanteissa sekä yksilökeskusteluissa.

Perhekuntoutus | Mikkeli

Mikkeli-yhteisön perhekuntoutus on tarkoitettu perheille, joiden vanhempien päihteiden käyttö häiritsee lasten elämää. Perhekuntoutuksella voidaan ehkäistä lasten huostaanotto sekä tarjota turvallinen lapsuus ja apu päihderiippuvuuteen.

Perhekuntoutus toimii kiinteänä osana Mikkeli-yhteisöä. Vanhemmat osallistuvat päihdekuntoutukseen ja muuhun yhteisölliseen toimintaan. Täksi ajaksi lapsille on järjestetty päivähoito. Kouluikäiset lapset jatkavat koulunkäyntiään lähikoulussa. Tarvittaessa kaikki yhteisön aikuiset vastaavat lasten hyvinvoinnista ja kasvatuksesta.

Sen lisäksi, että vanhemmat työstävät päihdeongelmaansa, he opettelevat myös uudenlaista vanhemmuutta sekä harjoittelevat perheen arjen sujumista. Perheiden vanhemmat osallistuvat vanhempainryhmään. Perheille tehdään oma kuntoutussuunnitelma. Perhetyö sekä mahdollisesti myös perhe- ja pariterapia kuuluvat perhekuntoutuksen ohjelmaan.

Perhekuntoutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä lähettäjäkunnan lastensuojelun kanssa.

Vankeuden suorittaminen | Mikkeli

Mikkeli-yhteisössä on mahdollista suorittaa vankeustuomioita osana päihdekuntoutusta. Tämä tapahtuu joko niin, että päihdekuntoutusjakso muuttuu tuomion suorittamiseksi tai että loppuosa vankilassa aloitetusta tuomiosta suoritetaan Mikkeli-yhteisössä. Myös valvottu koevapaus voidaan suorittaa Mikkeli-yhteisössä. Näissä tapauksissa päihdekuntoutuksen kustannukset voivat jakautua erikseen sovittavalla tavalla vankeinhoitoviranomaisten ja kotikunnan kesken.

Mikkeli-yhteisössä on viime vuosina ollut keskimäärin 4–6 oppilasta, jotka samalla ovat suorittaneet vankeustuomiotaan. Mikkeli-yhteisön kokemus on, että yhdistämällä vankeustuomio ja päihdekuntoutus onnistutaan useimmiten katkaisemaan vuosien päihde- ja vankilakierre ja tarjoamaan apua päihderiippuvuuteen.